More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Redovna skupština Hrvatskog ginekološko onkološkog društva, održana 19. rujna 2015. donijela je

 

S T A T U T

Hrvatskog ginekološko onkološkog društva

I

O S N O V N E    O D R E D B E

 

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatsko ginekološko onkološko društvo.
Skraćeni naziv Udruge je: HGOD.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik Udruge.

 

Članak 3.

Hrvatsko ginekološko onkološko društvo je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko ginekološko onkološko društvo je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko ginekološko onkološko društvo – Zagreb.

 

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II

C I LJ E V I , P O D R U Č J E  D J E L O V ANJA  S U K L A D N O  C I L J E V I MA  D J E L A T N O S T I   U D R U G E

 

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja prevencije, dijagnostike i terapije premalignih i malignih bolesti ženskih spolnih organa.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području medicine odnosno zaštite zdravlja.

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

  • planiranje rada, stručno i znanstveno usavršavanje članova društva organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, predavanja ,tečajeva, seminara i kongresa,
  • informiranje javnosti o najnovijim dostignućima iz područja ginekološke onkologije,
  • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad Europskog društva ginekološke onkologije,
  • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
  • promidžbena djelatnost.

   
Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

       -   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,   
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način,
-   putem medija.

III

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

 

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički  i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu  člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 11.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                        

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:
-   bavljenje aktivnostima Udruge,
-   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
-   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
-   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
-  dragovoljnim istupom,
-   isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Stegovne mjere opomene i isključenje izriče Predsjednik članovima Udruge radi neizvršenja, zanemarivanja ili grubog kršenja statutarnih obveza.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

V.

T I J E L A   U D R U G E

 

Članak 16.

Tijela Udruge su:
-   Skupština
-   Predsjednik
-   Dopredsjednik
-   Tajnik

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.  

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

 

Skupštinu udruge u slučaju isteka mandata tijelima udruge saziva 5 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge ili zadnja osoba za zastupanje Udruge upisan u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 22.

Skupština udruge:
-   utvrđuje politiku rada Udruge,
-   usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
-  usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
-   usvaja godišnje financijsko izvješće,
-   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
-   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
-   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
-   bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika,
-   bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu        
-   imenuje i opoziva likvidatora udruge,
-   daje smjernice za rad udruge,
-   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
-   odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
-   donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),     
-  odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

Članak 24.

Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine Udruge,
- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
- utvrđuje prijedlog Statut i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i     prihvaćanje,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- donosi odluku o isključenju člana iz udruge,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

T A J N I K

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi popis članova.
Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

VI.

I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E I M O V I N O M

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

        -  novčana sredstva koja je udruga stekla donacijama, dobrovoljnim prilozima i darovima
-  novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,   financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica    lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
-  nekretnine i pokretne stvari udruge,
-  druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII.

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

Članak 31.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve temeljem odluke Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 32.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VIII

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

 

Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.


U Zagrebu, 19. rujna 2015. godine, Vlastimir Kukura, Predsjednik Udruge